خواص شگفت انگیز ماست

ماست جزء غذاهاى قدیمى انسانهااست ، غذایى است که بیشتر بعنوان نان خورش فقراء محسوب مى شود و ثروتمندان آن راهمراه غذا و در کنار سفره قرار مى دهند و داراى خواص و مزایاى بسیارى است .
وچون به اصطلاح ، طبیعت آن سرد، و به اصطلاح دیگر ویتامینبآن زیاد است گفته شده کهآنرا بازنیانبخورند.
عن ابى الحسن ع قال من اراد الماست و لا یضره فلیصبعلیها الها ضوم قلت و ما الها ضوم ! قال النانخواه
هر کس مایل به خوردن ماست است و نیزمى خواهد که زیانى به او نرسد زنیان در آن بریزد و بخورد.
دستورى که از روایتفهمیده میشود تعادل بین اغذیه از نظر مواد غذایى است که این خود اصل بسیار اهمیتىدر سلامت بدن است
ماست براى اشخاص سرد مزاج خوبنیست رطوبت را زیاد مى کند، محرک نیروى جنسى است
ولى زنیان به اصطلاح ، طبعى گرم دارد لذا بینهر دو تعادل غذایى برقرار مى شود.
دانستیم که على (ع ) ماست را خورش خود قرار مىداد و این هر چند غذاى زاهدانه اى است ولى اهمیت و قدرت غذایى آن امروز آشکار گشتهاست .
از قرنها به این طرف ماست یکى از مواد مهمغذایى و قابل جذب بوده است و تذکار این نکته در اینجا لازم و ضرورى است که کلمهماست در تمام کشورهاى جهان به معناى غذاى طول عمر است .
ارمنیها ماست را ماتزونمى گویند اهالى یوگسلاوىکیسلوملکووپیرپادشاه سابق یوگسلاوى ضمن صحبت به من گفت و اطمینان داد کهغذاى بسیارى از صد ساله ها و سالخوردگان یوگسلاوى ماست است و آنها در اثر مصرف ماستطول عمر پیدا کرده و به صد سالگى مى رسند.
روسها ماست را به مقدار زیاد با نانسیاه مصرف کرده و از تندرستى کامل برخوردار میشوند در فرانسه ماست را یا اورتمیگویند و آنرا با توت فرنگى جنگلى مخلوط کرده و مى خورند.
در جزیره سارونى ماستراژیودوو در هندوستاندادهىو در مصرلبن الربمى گویند که تماماین اصطلاحات به معناى طول عمر است .
ماست بیش از شیر خاصیت دارد و بعلاوه کسانىهستند که شیر معمولى و تازه به آنها نمى سازد ولى ماست را به خوبى هضم کرده و تحلیلمى برند زیرا نوعى مواد سفیده اى در ماست هست که به سرعت هضم و جذب مى شود کلسیم آنبراى اشخاص سالخورده بسیار مفید است و زود جذب مى گردد و بسیارى از ویتامین هاىگروه (ب ) را باکتریهاى ماست در روده ها ساخته و پرورش داده و به خون مىفرستد.
اشخاص سالخورده اى که از گاز و عفونت روده هاى خود مى نالند اگر بطورمرتب ماست بخورند باکتریهاى غیر مرثى نمى توانند در اسید لاکتیکماست زنده بمانند این نست که مرده و متدرجاتخلیه مى شوند و در نتیجه گاز و عفونت روده آنها بکلى برطرف مى گردد

منبع: کتاب اسلام پزشک بی دارو

/ 0 نظر / 65 بازدید