خواص شگفت انگیز شلغم

شلغم بیخ گیاهى است ، شبیه ترب ،اما کوچکتر، طعمش اندکى تند و تیز است .
شلغم به میوه زمستان معروف است ، زیراپخته آن گرما گرم مناسب با هواى سرد زمستان است . موادى که در شلغم یافت مى شودعبارتند از:
ویتامین (آ) بمقدار کم ، ویتامین (ب ) و (ث ) بمقدار بیشتر، ویتامین (2 ب ) و (پ پ ) اندک .
شلغم متمایل به رنگ سبز،ویتامین هاى (آ) و (ب ) و (ث ) زیادى دارد.
مواد دیگر شلغم غیر از ویتامین هاعبارتند از:
مواد قندى 5/7 درصد
مواد نشاسته اى 30/1 درصد
مواد سفیده اى 10 درصد
چربى 12 درصد
ید 24 میلى گرم در کیلو
و نیز داراى کلسیم ، پتاسیم، منیزیم و کمى آهن بصورت فسفاتها و کلرور است .
جمیع مواد معدنیش 85 گرم درصدگرم . هر یک صد گرمش 36 کالرى حررات ایجاد مى نماید. سلولز شلغم نسبتا کم و 5/1 گرمدر کیلو است
و به همین جهت (داشتن سلولز) خوردن شلغم انسان را سیر مىکند و نیروى لازم به او مى دهد ولى کسى را چاق نمى کند و براى مبتلایان به مرض قندضرر ندارد.
مواد سفیده اى شلغم ، مناسب اعصاب و مغز بوده و قوه حافظه را زیاد مىکند و به اعصاب نیرو مى بخشد علاوه بر مواد مذکوره ، در شلغم نیز کمىارسنیکوروبیدیموجود دارد.
شلغمتنها مواد خوراکى است که این دو عنصر مفید را با هم دارا است .
روبیدیم از عناصرمفیدى است که در هر گیاه پیدا شود آن را مفید کرده ، اثر مواد و عناصر شفا بخش آنراچندین برابر مى کند.
در شلغم خواص نسبتا زیادى که کم و بیش در سایر سبزیها دیدهمى شود اما یک خاصیت مخصوص دارد که در گیاهها یا سبزیهاى دیگر کمتر نظیرش ‍ دیده مىشود.

http://www.daressalam.persianblog.ir


پیشوایان اسلام از دیر زمانى از این مطالب پرده برداشته و با عبارات مختلفىآنرا بیان نموده اند:
1- قال ابو عبدالله (ع)ما من احد الا و فیه عرق الجذام ، فکلوا الشلجم فى زمانهیذهب به عنکم
امامصادق (ع ) مى فرماید: در هر کس رگى از جذام موجود است ، در فصل شلغم ، شلغم بخورید،جذام را از شما دور مى سازد.
2- و عن العبد الصالح (ع)  قال لعلى ابن مسیب علیک باللفت یعنى الشلجم فکله فانه لیس من احد الا و به عرق منالجذام و انما یذیبه اکل اللفت ، قال قلت نیا او مطبوخا، قال کلاهما
امامهفتم علیه السلام ، به مردى از اصحاب (على ابن مسیب ) فرمود: شلغم بخور زیرا در هرکسى ریشه اى از مرض جذام است، و خوردن شلغم آنرا از بین مى برد، آن مرد مى گوید پرسیدم که خام بخورم یا پخته فرمود: هر دو مفیداست .
از نظر علمى ببینیم در شلغم چه ماده اى است که جذام را ذوب مىکند؟
بواسطه وجودارسنیکو این گوهر گرانبهااست که خوردن شلغم از سخت ترین امراض یعنى جذام جلوگیرى مى کند، بیمارى جذام یکبیمارى قدیمى است که عامل اصلى آن ، فقر و بدبختى و فقدان مواد غذایى است و موقعىاین مرض و میکرب سر سخت آن مسرى مى شود که شخص ، دچار کمبود عواملى مانند ارسنیک وگوگرد باشد و در غیر اینصورت قابل سرایت نیست
شلغم خواص دیگرى نیز دارد:
علاوه بر ویتامینها و مواد سودمندى که به آن اشاره کردیم درآن یک ترکیب میکرب کش با طیف وسیع وجود دارد که بسیارى از میکربها و ویروسها را ازبین مى برد و روى این اصل است که شلغم زکام و سرما خوردگى را معالجه کرده و ازابتلاى به آن جلوگیرى مى نماید.
شلغم خلط آور و درمان کننده سرفه ، مخصوصا سرفههاى خشک است و سینه و شکم را نرم مى کند و براى مداواىآنژیمتنگى نفس و سیاه سرفهتجویز مى شود.
شلغم قوه بینایى را زیاد مى کند و از شب کورى جلوگیرى مى نماید وغرائز جنسى را نیز تقویت مى کند.
شلغم در تقویت تخمدانها و آلات تناسلى ، نقشاساسى دارد و رحم را براى پرورش نوازد سالم و قوى تقویت کرده ، زنان را مستعدآبستنى مى کند.
شلغم ادار را زیاد مى کند و به همین علت و داشتن گوگرد فراوان ،سنگ هاى کلیه و مثانه را از بین مى برد

منبع: کتاب اسلام پزشک بی دارو

/ 0 نظر / 54 بازدید