خواص شگفت انگیز ماهیها

ماهیها به دو دسته تقسیم مى شوند. یک قسمت که بدون پولک هستند گوشت آنها حراماست . ماهیهاى پولک دار حلال گوشتهستند.
از نظر اسلام مصرف زیاد گوشت ماهى درست نیست .
امیر مومنان على (ع)در این باره مى فرماید:
لاتدمنوا اکل السمک فانه یذیب الجسد
بخوردن ماهى ادامه ندهید که بدن رالاغر مى کند.

http://www.daressalam.persianblog.ir


و حتى در بعضى از احایث آمده که :
اکل الحیتان یورث السل
خوردن ماهى بیمارى سل مىآورد.
گوشت خرگوش نیز از نظر اسلام حرام است .
گوشت خرگوش داراى مقدارى زیادى پورین است ، و از همین روهمیشه بوى ادرار مى دهد و بسیار خطرناک است ، گوشت پرندگان ، مولد اسید اوریکزیادترى است ، گوشت پرندگان و گوشت خرگوش باعث غلبه خون مى شوند زیرا حرارت بدن اینحیوان 39 تا 40 درجه است و 2 تا 3 درجه از حرارت بدن انسان بیشتر مىباشد.
ماهیهاى غیر پولک دار و خرچگنها از جسد ماهیهاى دیگر تغذیه مى کنند مخصوصاخرچنگها بخوردن جسد انسان علاقه زیادى دارند. گوشت ماهى و خرچنگ در بدن ایجاد کهیرمى کند این کهیر نتیجه مسمومیت خون است

/ 0 نظر / 133 بازدید