خواص شگفت انگیز سیب

خواصى که پیشوایان اسلام در موردسیب بیان فرموده اند، عبارتند از:
1- قال ابو عبدالله (ع (التفاح نضوح المعدة
امامصادق (ع ) فرمود سیب مایه ترشح معده است .
سیبدهان را ضد عفونى مى کند، اسید اوریک و دیگر سموم را که جمع شده اند حل کرده و غدههاى بزاق دهان و ترشحات عصیر معدى را تقویت مى کند به این جهت سیب براى اشخاصى کهدر یک جا نشسته اند و حرکت نمى کنند بسیار مفید است
کسانى که نفس بدبویى دارند و خود و اطرافیان خویش ازاین موضوع در زحمت مى باشند باید یک ربع ساعت جعفرى بجوند و بعد تفاله هاى آن را ازدهان بیرون بیندارند و یک سیب درختى را در دهان خوب جویده و بخورند
اگر علامه مجلسىدر کتاب نفیس حلیة المتقین روایت مذکور را بمعنى جلا دادن معده معنى مى کند دور ازحقیقت نمى باشد زیرا در آن زمان خبرى از ترشحات معده نبوده است .
2- در اسلامدستور داده شده که قبل از خوردن سیب آنرا ببوئید.
عنالباقر(ع ): اذا اردت اکل التفاح فشمه ثم کله
امامباقر(ع ) مى فرماید: هر وقت خواستى سیب بخورى اول آنرا بو کن و سپس بخور.
بوئیدنسیب موجب نشاط و فرح مى گردد، و در ضمن باید توجه داشت موادى که در سیب تاره موجوداست در آب سیب و کمپوت آن موجود نیست .
در آب سیبچربى ، کلسیم ، منیزیم ، منگنز، آهن ، مس ، فسفر، گوگرد و کلر، ویتامین 2 (ب)  نیکوتیل آمید و ویتامین (اى ) وجود ندارد و تفاوت فوق العاده بین سیب تاره و خشک آنو کمپوتش و مخصوصا آب سیب که بى فایدگى تقریبا نوعى خراب کردن سیب محسوب مى شودوجود دارد و هیچ میوه اى تفاوت باندازه اى که بین خود میوه و کمپوت و خشک و آبش باتازه اش مى باشد مانند سیب نیست
سیب سنگ کیسهصفرا و کلیه ها را حل مى کند
3- خاصیت ضد تب . (البته تبى که از گریپ وسرما خوردگى باشد.(
عن الصادق (ع ): اطعموا محمومیکم التفاحفما من شى ء انفع من التفاح
به تبداران سیب بدهید، زیرا چیزى بهتر از آن نیست .
هنگامى که مبتلا به گریپ سخت و مزمنى شده اید مدت دو یا سهروز رژیم سیب بگیرید و در این مدت فقط سیب را رنده کنید و بخورید. و از مصرف هرغذاى دیگر خود دارى کنید
4- خاصیت ضد وبایى سیب .
شخصى بنام ابویوسف مى گوید: اصاب الناس وباء ونحن بمکة فاصابنى فکتبت الى ابى الحسن (ع ) فکتب الى : کل التفاح فاکلته فعوفیت
در مکه بودیم وبا آمد همه مردم گرفتارآن شدند. من نیز گرفتار شدم به امام موسى ابن جعفر(ع ) نوشتم و خواستار مداواى آنگردیدم در جواب مرقوم فرمودند سیب بخور، خوردم و شفا یافتم .

http://www.daressalam.persianblog.ir


از علائم مرض وبا،اسهال ، و استفراغ است و دانشمندان غذایى تاءثیر فوق العاده سیب را در ضد اسهالبودن آن شرح داده اند.
سیب براى امراض حصبه اى ،اسهال و اسهال خونى و ورم امعاء بسیار نافع است ، اسهال را بخوبى معالجه مى کند، واز طرفى مانع سوء هضم شده و به این ترتیب معده را منظلم مى سازد
براى مبارزه با دل بهم خوردگى و پیچش دل و استفراغ ، کوهگرفتگى ، دریا زدگى و هوا زدگى و ویار زنهاى آبستن ، بسیار اثر نیکو دارد و حربهبرنده اى است
4- آرد سیب ،براى جلوگیرى از خون دماغ و سمومات .
در این مورد شخصى بنام ابن بکیر نقل مىکند:
رعفت سنه بالمدینة ،فسال اصحابنا ابا عبدالله (ع ) عن شى ء یمسک الرعاف ، فقال : اسقوه سویق التفاح ،فسقونى فانقطع عنى الرعاف
در شهرمدینه مبتلا به خون دماغ شدم ، دوستان من خدمت امام جعفر صادق (ع ) رفتند، و از آنحضرت داروى آنرا خواستند، حضرت فرمود به او آرد سیب توام با آب بخورانید، پس منآشامیدم و خون دماغ قطع شد.
براى تهیه آرد سیب باید سیب را خشک کرد و سپس آردنمود.
سیب خشک علاوه بر جلوگیرى از ترشح زردابهمیکربى ، دافع سموم (اسید اوریک کلسترل و...) نیز مى باشد
و از این رو درروایت دیگر امام ششم (ع ) آرد سیب را براى دفع سموم تجویز فرموده چنین مىگوید:
ما اعرف للمسموم دواءانفع من سویق التفاح
من براى شخص مسموم دوایى بهتر از آردسیب نمى شناسم
5- سیب را امام ششم (ع ) براى خیلى از امراض بطور عموم نیکودانسته است چنانکه مى خوانیم .
لو یعلم الناس ما فى التفاح ماداووامرضاهم الا به
اگر مردممى دانستند که خداوند در سیب چه خواصى قرار داده مریضهاى خود را با سیب مداوا مىکردند.
براى آنکه بدانیم ارزش غذایى و دارویى سیب منحصر بآنچه گفته شد نمى باشدخوبست مصارف سیب را براى معالجه ها در اینجا یاد آور شویم :
سیب یکى از بهترینمیوه هاى معجزه آسا است . زیرا هم خاصیت خنثى کردن سم و هم قدرت غذایى دارد سیب بهعلت داشتن مواد قلیایى ، اسید اوریک را حل مى کند و ترشحات غدد بزاق و معده رامساعت و متعادل مى سازد، براى معالجه مرض چاقى بسیار نیکو است . و همچنین براىبیماران کبدى ، معده اى ، مجارى ادرار و سینه درد، نافع مى باشد، بعلت داشتن فسفر،اعصاب و مغز را تقویت مى کند... ادرار را زیاد مى کند، مجارى ادرار و معده و سینهرا باز و زهکشى مى نماید.
سیب براى مبتلایان بمرضمفاصل ، زیاد تجویز مى شود سنگهاى کلیه را دفع مى نماید، بوسیله املاح خود، آلبومینغذا و نسوج را از بین مى برد. براى سینه و مجارى تنفس بسیار نافع است ، پخته آنبراى هضم غذا مفید بوده و سوء هاضمه را از بین مى برد
باز هم کلامامام صادق را یاد بیاوریم ، که اگر مردم خواص سیب را مى دانستند بیماران خود را باآن مدوا مى کردند.
سیب ، پمادزخمها
سیب را با روغن مایع نباتى مخلوط کرده و روى زخم وجراحات مختلف گذارده ، جراحات را مداوا مى کند، بهمین جهت است که کلمه پوماد ازکلمه پوم که بمعنى سیب است مشتق شده است .
اگر سیب را در هاون انداخته و بکوبندو آنرا در شیره خودش بپزند مرهمى را بوجود خواهد آورد که زخمهاى خیلى شدید و سخت رامعالجه و درمان خواهد نمود.
آب سیب را اگر به مقدار مساوى با روغن زیتون مخلوطکنندداراى همان خواص براى معالجه انواع زخمها مى باشد.
سیب دواى چشم
سیب را اگر رنده کنند و از آنمرهم تهیه نمایند این مرهم را اگر روى چشم که ضربتى به آن وارد شده بگذارند فورادرد ضربت را آرام مى کند.
براى انواع درد چشم باید یکى سیب قرمز شیرین را پوستبکنید و تخمه هاى آنرا در بیاورید و با آب بپزید و آن را به صورت مرهم روى چشمبگذارید. اگر کمى شیر زن را به این مرهم اضافه کنید اثر و خاصیت آن کامل مىگردد.
سیب دواى درد گوش
براى تخفیف درد گوش ، شب موقعىکه مى خوابید سیبى را که زیر خاکستر پخته شده است بگوش خود بمالید و بخوابید. فورادرد آن ساکت مى شود.
سیب براى رفع جربو کچلى
براى معالجهبیمارى جرب و کچلى ، سیبى را به دو قسمت بکنید و هسته و پلیشه آنرا در آورید در وسطآن که گود شده کمى گل گوگرد بگذارید، بعد هر دو قسمت سیب را رویهم بگذارید و با نخىمحکم ببندید و سپس آن را در آتش قرار دهید تا بپزد، وقتى این سیب خوب پخته شد آنراله کنید و بشکل فرنى در آورید و به قسمتهاى بدن مریض بمالید.
سیب دواى سرفه
دو کرده شکوفه درخت سیب مقدار 30گرم در یک لیتر آب انواع سرفه را آرام مى کند، و در این مورد شکوفه تازه یا خشک سیبیکسان است و هر دو را مى توانید استعمال کنید

منبع: کتاب اسلام پزشک بی دارو

/ 0 نظر / 72 بازدید