زیانهاى خون خوارى

مضرات خون خوارى فقط جنبه جسمىندارد. بلکه ضررهاى روانى آن بیش از جسمى است امام ششم (ع ) علت حرمت خون را بیانفرموده و اشاره به زیان هر دو قسمت روان و بدن کرده است .
قال : فلم حرم الدم المسفوح ؟ قال لانه یورث القساوة و یسلب الفوادرحمته . و یعفن البدن و یغیر اللون ، و اکثرما یصیب الانسان الجذم یکون من اکل الدم
مردىپرسید، چرا خداوند خوردن خون را حرام نموده ؟ امام صادق (ع ) فرمودند: براى آنکهخوردن خون باعث قساوت قلب و رفتن مهر و عاطفه است و نیز براى آنست که خون خوارى سببتعفن بدن و تغییر رنک چهره و پوست انسان و بسیارى از مبتلایان به بیمارى جذامبواسطه خوردن خون گرفتار این بلاى خانمانسوز گشته اند.
در قسمت اول روایت بهمضرات روانى خون خوارى و در قسمت دوم آن به مضرات جسمى آن تذکر داده اند.
خون در کشور بدن همانند نهرى است که در کوچه و خیاباهاى شهرجارى است که در آغاز صاف و گوارا و سر انجام به کثافات آلوده مى شود. خون هم بعد ازگذشت از ریه و کبد و مشروب ساختن بدن به هنگام عبور از وریدها مسموم کننده است .
مهم تر از زیانهاى خون خوارى بر جسم ضررهاى آن بر روان است . چوپانان همیشهبراى اینکه سگ گله سبعیت بیشترى پیدا کند مدتى به او خون میخوارند
در سخن امام (ع)این نکته دیده مى شود که بیمارى جذم از راه خون خوارى به انسان منتقل میشود بدنیستبدانیکه بیشتر بیماریها به شکل عفونت خونى یا (سپتى سمى ) بروز مى نماید، یعنىابتدا میکرب به خون نفوذ کرده ، سپس عوارض مخصوص بیمارى به وجود مى آید.
در حالات حملات میکرب به بدن سربازان مدافع ، گویچه هاىسفید خون مى باشند؛ و در مواقع بیمارى به تعداد آنان افزوده مى شود، و از گویچه هاىقرمز خون کاسته مى گردد، بنابراین اثر میکربهاى بیمارى زا در خون است ، و در خوردنخون ، مساوى با خوردن آنها همه میکروبها است ، دستور ذبح حیوانات نیز از این نظراست که اگیر این حیوانات در معرض ‍ حمله میکربى قرار گرفته اند و در حال ابتدایى وکمون بیمارى باشد، چون خون در این موقع آلوده است ؛ و نشانه هاى خارجى نزد حیواننیست لذا در اسلام از نظر کاستن سمیت چنین گوشتى دستور ذبح داده است

منبع: کتاب اسلام پزشک بی دارو

/ 1 نظر / 294 بازدید

کم گوه بخور