دخانیات

دخانیات کلمه اى است عربى مشتقازدخانکه در لعنت بهمعنى دود است ، بنابراین هر چه ایجاد دود کند به نام دخانیات نامیده مى شود، ولى دراصطلاح امروز، دخانیات به توتون ، تنباکو، و مشتقات اینها مانند سیگار، چپق ، وقلیان گفته مى شود.
دخانیات چنانچه از معنى آن پیداست غیر از دود چیزى نیست ودود همان کلمه اى است که انسان از شنیدن آن تنفر دارد، زیرا کلمه دود انسان را بیادتاریکیهات ، تیره گیها و خفقانه مى اندازد، دود یعنى ظلمت و فشار روح و دل .
آرىهمین دخانیات است که جسم و روح ما را مى فشارد، صورت گلگون جوانان را به تیرگى وسیاهى مى کشاند، و قلب روشن آنان را تیر و تاریک مى سازد، و همان دود است که اخلاقنیکوى انسانها را به تندى و عصبانیت ، تبدیل مى کند.
دخانیات همان دودى است کهبشر با یک کبریت آنرا روشن مى کند، و بوسیله آن خرمن زندگى خود را به آتش مى کشد، ودر این خرمن ، قبل از هر چیز سلامت خود را مى سوزاند و سپس در آمد روزانه خود را کهبراى بیشتر افراد، با کندن جان ، فراهم مى شود به آتش مى کشد حال بهتر است باترکیبات اصلى این دود و دخان بیشتر آشنا شویم .
ترکیبات شیمیایى ، توتون و دودآن عبارتند از:
1- نیکوتین 2 - گاز کربنیک 3 - اسید استیک و اسید سیانیدریک 4 - الکل متیلیک 5 - آمونیاک 6 - پریدین
1- نیکوتیندر سال 1828 بوسیلهپوست وت و ایمانکشفشد، اگر محلول یک یا دو در صد نیکوتین خالص به قورباغه تزریق شود، مرگ آن حتمى استبراى کشتن خرگوش 4/1 تزریق آن کافى است و براى کشتن سگ 2/1 تا دو قطره .
2- گاز کربنیکهمه مىدانند موجب خفگى است .
3- اسید استیک و اسیدسیانیدریک، با یک قطره این اسید یک انسان را مى شودنابود ساخت .
4- الکل متیلیک، باعث کورى چشم است .

http://www.daressalam.persianblog.ir


5- آمونیاک، همان چیزى است کهاز فساد مواد آلى تهیه مى شود.
6- پریدینمولد سرطان است .
باید دید کسى که روزى 20 عدد سیگار مىکشد تا چه اندازه خود را به مرگ تدریجى مبتلا کرده است
در 20 عددسیگار:
نیکوتین
پریدین
آمونیاک
اسید سیانیدریک
اسید کربن
بد نیستاز معتادین به دخانیات بپرسیم به جاى پول دادن و خریدن این همه سموم و بعد کشیدن ومسموم شدن ، بهتر نیست این پولها را صرف میوه هاى شیرین و گوارا بنمایید؟
بعضىاز افراد معتاد براى سیگار کشیدن خود دلیل مى آورند و مى گویند: کشیدن سیگار باعثآرامش فکر و اعصاب است ولى این دلیل صحیح نیست ، زیرا:
استعمال دخانیات در حین انجام کارهاى سنگین دو چندان ضرر مىرساند. کسى که در اثر فشار کار زیاد جسمى ، استراحت مى کند بنا به گفته فیزیولوزیستها دین خود را در قبال اکسیژن ادا مى کند. در موقع اشتغال به کار سنگین احتیاج بهاکسیژه آنقدر افزایش مى یابد که بدن در آن حالت با نقس کشیدن هاى پى در پى تند وعمیق و تشدید کار قلب ، نمى تواند اکسیژن را تاءمین کند و در نتیجه نقص اکسیژن گیرى، خستگى تولید مى شود.
رفع خستگى انسان پس از کارهاى سنگین با تنفس عمیق بایدتوام باشدت تا مواد حاصله در حین کار در اثر اکسیداسیون از بین بروند، استعمالدخانیات در چنین وضعى موجب کمبود اکسیژن گیرى گردیده و از نیروى کار مىکاهد.
روى این اصل مشاهدهاسکى بازىکه در حال اسکى سیگار به دهن دارد و یا ورزشکارى که بخاطرسیگار خمیازه مى کشد چقدر ملال انگیز است
دخانیات و ویتامن ث
دخانیات ویتامینثبدن را فاسد مى نماید و شخص معتاد را زود پیر مى کند، زنانمعتاد کمتر بار دار میشوند و زود یائسه مى گردند، زخم معده معتادین دیر جوش مىخورد.
قطران دود که به صورت جرم مى باشد ایجاد سرطان مى نماید

منبع: کتاب اسلام پزشک بی دارو

/ 0 نظر / 48 بازدید