خواص شگفت انگیز پنیر

پنیر یکى از مشتقات شیر استشیر را بوسیله پنیر مایه ، پنیر مى کنند.
پنیرهاى کهنه ؛ تازه ، کم نمک ، پر نمک، و پنیرهایى که از شیرهاى گوناگون ساخته مى شوند همه با کمى تفاوت خواص پنیردارند.
قبل از همه به سراغ خواصى که اسلام براى پنیر بیان نموده مى رویم و نیزدستور خوردن آن را از اسلام میگریم .
در اسلام گاهى پنیر بعنوان غذایىمکروهمعرفى شده است ، گاهىمستحب ! توضیح آن که :
اگر پنیر را با مغز گردو بخورند مستحب است ولى تنها خوردنآه مکروه است .
اسلام براى خوردن پنیر نیز وقت ، معین نموده است .
شامگاهانرا وقت خوردن پنیر دانسته است و نیز دستور مى دهد که با گردو صرف گردد و اینک دونمونه از سخنان پیشوایان اسلام را در اینجا مى آوریم :
1- عن الرضا عن آبائه عنعلى بن الحسین ع قال :
شیئان ما دخلا جوفا قط الا افسداهالجبن و القدید
امام رضا(ع ) مى فرماید:
دو چیزندکه هرگاه داخل معده شوند سبب فساد آن مى گردند: پنیر و گوشت مانده .
2- امامصادق (ع ) در ضمن خواص چند چیز مى فرماید:
واللذان یضران منکل شى و لا ینفعان اللحم الیابس و الجبن
دو چیزاز هر جهت زیان آورند و سود نمى رساند: گوشت مانده خشکیده و پنیر.
تا اینجا همهسخن از کراهت و مذمت بود، و قبل از اینکه سخن از استحباب و تعریف به میان آید خوباست با یک تجزیه علمى ، فلسفه کراهت پنیر را بدانیم :
پنیر بکندى جذب و دفع مى شود و اشتهاى به غذا را کم مى کند،براى گرم خویان و کسانیکه مزاجى ملتهب دارند زیانش کمتر و بر عکس صاحبان طبیعت سردو بلغمى از زیان خوردن و مصرف نمودن آن در صورت مداومت در امان نیستند همین پنیراست که در بعضى مزاجها باعث تولید قولنج بسیار شدید بنام ایلائوس یا انسداد روده مىگردد
بخوبى مذمت پنیرروشن گشت که ثقالت و در هضمى آن که فشار بیش از حد به دستگاه هاضمه مى دهد سببکراهت آن است .

 


بخاطر داشته باشید پنیر غذایىمتراکم است و باید آن را بجاى غذاهایى که از گوشت تهیه مى کنید، مصرف شود و یا باغذاهاى که ارزش کمترى دارند ترکیب نموده و مصرف کنید وقتى پنیر را بعنوان دسر مىدهند باید در آخر غذایى سبک باشد و هیچوقت نباید دسر با غذاهاى سنگین و ثقیل مصرفنمود که هضم آن معده را بزحمت بیندازد
خوبست نمونه سوم براى اثبات کراهت و ثقالتپنیر را از یک طبیت عالیقدر قدیمى بیان نمائیم .
طبیعت پنیر در دوم سرد وتر، افعال و خواص آن ، مقوى معده وروده و مقوى گرده و ملین طبع و مولد خلط صالح و دیر هضم ؛ و با مغز گردکان وصعتر )آوشن ) بغایت مسمن بدن و باعث نرمى جلد
دستورهاى استحبابى اسلامى از این قرار است :
مردى از حضرت صادق (ع ) درباره خاصیت پنیر سؤ ال نمود حضرت به او فرمودند موجبضرر است و منفعتى ندارد.
همان مرد شامگاه بر آن حضرت وارد شد دید بر سفره اى کهامام ششم براى صرف شام نشسته اند ظرفى از پنیر است دچار حیرت شد گفت شما امروز صبحاز پنیر مذمت فرمودید اینک بر سفره نهاده اید.
حضرت فرمودند صبحگاهان خوردن پنیرپسندیده نیست اما شامگاهان خوب است و ضمنا بدان که قوه باه را نیز زیاد مى کند
البته چنانکهبعدا خواهیم گفت منظور از خوردن پنیر در شامگاهان خوردن آن با مغز گردو است لیکنچرا خوردن آن توام با گردو براى صبحانه مناسب نباشد؟
1- پنیر چون مقادیر زیادىکلسیم دارد؛ و کلسیم نیز خواب فراوان کلسیم بیشترى که در خون و مایع خارج سلول بدناست براى تغذیه مغز که هنگام استراحت و خواب به کلسیم بیشترى احتیاج دارد بسوى آنمى آید، و بواسطه ازدیاد آهک است که وقت خواب مغز برنگ سفید جلوه مى کند (به همینجهت سابغین خیال مى کردند هنگام خواب خون از مغز دور مى شود) پس در وقت خواب مغز بهکلسیم بیشتر محتاج است ، پنیر که هم سرشار از کلسیم است پس بهترین غذا براى خوابراحت و عمیق ، و بهترین غذا در این وقت براى مغز، خوردن پنیر در شامگاهان است
گفته شده پنیر مکروه است اگر تنها خورده شود،ولى مستحب است اگر توام با مغز گردو باشد.
عن النبى (ص)الجبن داء و الجوز داء فاذا اجتمعامعا صارا دواء
پیامبراسلام فرمود پنیر و گردو هر یک به تنهایى مضرند، اما اگر با هم جمع شوند مفید ونافع مى گردند.
حالا باید بدانیم چرا گردوى بدون پنیر مضر است ؟ و باصطلاحروایات مکروه است پنیر سرشار از کلسیم است و گردو نیز داراى فسفر است با توجه بهاین دو مقدمه معلوم مى گردد که بایستى پنیر را با گردو خورد زیرا: کلسیم و فسفر دو ماده با ارزش و بسیار عالى است و این هر دودر صورتى که با هم وارد شوند هیچکدام بیهوده دفع نمى شوند، حالا اگر پنیر بدون گردو)بدون فسفر) بخوریم چون کلسیم بسیارى را صرف کرده ایم ، در مقابل فسفر بدن دفع مىشود، هضم و جذب آنها بسیار کاملتر و بهتر و آسان تر انجام مى گیرد
با پیشرفت علومغذاشناسى و پزشکى ، ما بهتر و بیشتر به علل سلامتى ، و عمرهاى طویل اجداد خود پى مىبریم زیرا آنان بدون دانستن این فلسفه و فعل و انفعالات ، و بدون پیروى از دیگران ،از یک برنامه تنظیم یافته همه جانبه استفاده مى کردند، آن برنامه اى که هر چه علمترقى کند اهمیت و ارزش آن بیش از پیش درک مى شود، و با این برنامه بود که بدون دیدندانشگاه ها سلامت خود را سالهاى سال حفظ مى کردند و آن برنامه همان برنامه اسلاماست .

منبع: کتاب اسلام پزشک بی دارو

/ 0 نظر / 35 بازدید