خواص شگفت انگیز سرکه

سرکه در اثر تخمیر الکل انگور یا خرما بوسیله نوع قارچ بهناممیکو در مآ استىبوجود مى آید.
سرکه ترکیب شده از 7 تا 8 در صداسید استیکو نیز داراىمقدارىاسید مالیکاسید سیتریکواسید تارتریککه مجموعا بهنسبت تقریبى 2 تا 3 گرم در لیتر مى باشد و همچنین بتپاترات دو پتاس و مقدارى موادملونه مى باشد. اسیدهاى نامبرده محرک ترشحات سلولهاى کبدى و صفرا مى باشد که درنتیجه موجب جلوگیرى از زیاد شدن اوره و چربى خون مى شود
سرکه از نظراسلام خورشى است که بسیار به آن توصیه شده و خوراک پیشوایان دینى بوده است از امامصادق (ع ) نقل شده ست که فرموده :
کان امیرالمومنین (ع)  اشبه الناس طعمة برسول الله (ص) کان یاکل الخبز و الخل و الزیت و یطعم الناس الخبزو اللحم
شباهت غدا و خوراک على (ع ) بهرسول خدا از همه بیشتر بود، زیرا خودش نان و سرکه و روغن زیتون مى خورد ولى به مردمنان و گوشت مى داد.
روغن زیتون نیز از خوراکهاى معجزه آمیز است که در قسمت روغناز آن بحث مى شود امام صادق (ع ) نقل کرده که امیرمومنان فرموده است :
نعم الادام الخل یکسر المرة و یحیى القلب
سرکه خورشى است نیکو صفرا را در هم مىشکند و قلب را زنده و روشن مى سازد.
اهمیت این کلمات و روایات ، با ترقى روزافزون علم و دانش ، روشن گردیده است .
اگر بدانیمکه براى هضم غذا ترشحات معده ضرورت دارد، و این ترشحات است که روى مواد غذایى اثرکرده و آن را به صورت قابل براى بدن مى سازد. و نیز اگر بدانیم فعالیت کبد و ترشحصفرا فعالیت و ترشحات معده را تکمیل و مواد غذایى را جذب مى کند. و باز اگر بدانیم، کبد چنانچه به اصطلاح تنبل شود موجب ناراحتیهایى در بدن مى گردد مانند خستگى ،تلخى دهان و حتى استفراغ و یبوست ، آنوقت بخواص سرکه که محرک ترشحات معده بوده وفعالیت سلولهاى کبد را زیاد و موجب ترشح صفرا مى شود پى میبریم

http://www.daressalam.persianblog.ir


در دستوراتاسلامى علاوه بر آنکه سرکه خورشى براى نان بحساب آمده ، در بسیارى از روایات تاءکیدشده که شروع و ختم غذا با سرکه باشد. امام صادق (ع ) مى فرماید:
ان الخل لیسد العقل
سرکهباعث تقویت عقل است .
بسیارى از متخصصین مواد غذایى بر این عقیده اند که مقدارکمى سرکه هر روز با غذا باید مصرف شود تا نه تنها به هضم غذا کمک نماید، بلکه موجبدفع اوره و سوختن چربى خون شود.
اصولا سالاد در تمام دنیا با سرکه درست مى شود،و همچنین ترشیهاى مختلف که با سرکه ساخته مى شود به همین منظور کمک مى کند
امام صادق درروایتى چندین خاصیت دیگرى براى سرکه بیان مى نمایند:
الخل ینیر القلب ، و قال خل الخمر یشد اللثة و یقتل دوابالبطن و یشد العقل
سرکه قلب را نورانى مى کند، سرکه لثهدندان را محکم و کرمهاى معده را نابود و عقل را تقوین مى نماید.
سرکه بدو رقمساخته مى شود:
1- آب انگور یا خود انگور را در ظرف سفالى ریخته و 001/0 سرکه درآن
نهاده و سر آنرا با گچ بسته مقابل مقابل آفتاب و در هواى گرم مى گذارند بعداز رسیدن سرکه میشود.
2- آب انگور را در ظرف چینى یا سفالى ریخته و درب آن رامحکم مى بندند و مقابل آفتاب میگذارند شراب مى شود. بعد از شراب شدن مقدارى سرکهداخل آن مى ریزند دو مرتبه در آن را مى بندند پس از چندى سرکه مى شود و نیز سرکهشراب از راه استحاله ساخته مى شود یعنى بعد از آنکه شراب شد بدون ریختن سرکه خودبخود سرکه مى شود. در کلام امام (ع) که فرموده سرکه شراب منظورشان دو قسم اخیر است .
در خاتمه تذکر این نکته لازم است ؛ سرکه براى اشخاص سالم بعنوان پیشگیرى ازامراض احتمالى است بنابراین اگر کسى مریض باشد و از طرف طبیب ، خوردن سرکه برایشممنوع شناخته شده باشد البته نباید بخورد و این خواص و مزایا و استحباب براى اونیست

منبع: کتاب اسلام پزشک بی دارو

/ 0 نظر / 150 بازدید