شرح وظایف سرپرستار

سرپرستار مرکز آموزشی بهداشتی ، درمانی و توانبخشی پرستاری است که اداره کارکنان پرستاری ، تجهیزات و ارائه خدمات پرستاری یک واحد را برعهده دارد . وظایف سرپرستار مرکز ( بهداشتی ، درمانی و توانبخشی ) براساس اصول مدیریت و با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بشرح ذیل می باشد : بشرح زیل است :
الف – جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی :
1- بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت بمنظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
2- تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی
3- برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
4- تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف
5- تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ( تقسیم کار )
6- برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار / مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار
7- برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان پرستاری جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی ، وسایل تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز
8- برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان / بیماران ، خانواده و ... ( مراقبت از خود و توانبخشی و ... )
9- پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن
10- برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری
11- برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت
ب – سازماندهی :
12- تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه ( کارکنان ، مددجویان / بیماران و ... )
13- توجه به نیازهای کارکنان ، ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
14- برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها

http://www.daressalam.persianblog.ir


15- انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس
16- ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها
17- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان / بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
18- همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم
19- ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذی ربط ( شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها و نقایص ، نیازها و ... )
20- مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و ... کارکنان
21- مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوطه
22- مشارکت و همکاری در پژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری
برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران
ج – هدایت و رهبری : کنترل هدایت و ارزشیابی
23- کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
24- تکمیل فرم ارزشیابی مصوبه کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی
25- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایتمندی مددجویان ، همکاران با ابزار مناسب ( مشاهده ، چک لیست و ... )
26- نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان / بیماران ، خانواده و دانشجویان ...
27- کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن
28- مشارکت و همکاری با کمیته های بیماران بنا بر صلاحدید سرپرست مربوطه
29- نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پرستاری
30- نظارت مستمر بر اقدامات ضروری بمنظور پیشگیری از عفونت ها
31- همراهی و ارائه گزارش دقیق هنگام بازدید مسئولین مافوق
32- نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه

منبع: پایگاه دفتر حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

/ 0 نظر / 134 بازدید