سیر و یوگا ( yoga and garlic )

خاصیت دیگر سیر در آیورودا افزایشکندى و سنگینى مغزى است .
آیورودا سه نوع غذا را براى این منظور توصیه مىکند:
1
غذاى sattivic: مثل دانه ها و میوه ها که مغز را سبک و روشن مى کند .
2
غذاى rajasic مثل قهوه که مغز را پریشان مى کند.
3
غذاى tamasic شاملسیر، پیاز، گوشت حیوانات بزرگ مثل گاو و خوک ، غذاى مانده و خراب شده و بعضى اقلامدیگر . حالت مغز در این حالت همانند وضعیت بد از شام شکرگزارى است که همگى مایلهستند دراز بکشند و تلویزیون تماشا کنند . این غذاها به ویژه براى ورزشکاران یوگادر هند بسیار مهم تلقى مى شوند. اما آنها به زندگى معمولى زیاد دلبستگى ندارند . این ورزشکاران زندگى خانه نشینى واندیشمندانه را در پیش گرفته و اکثرا مجرد هستند .

 

بنابراین از خوردن سیر که حس جنسى را تحریک مى کند پرهیز مى نمایند . راهبان تبتى وذن (zen) که زندگى مشابه آنها دارند نیز سیر را از غذاى عمده خود حذف کرده اند . سیر ممکن است حالت مغزى افرادى را که نسبت به اثرات روحى  حساسیت دارند، بدتر کند .
براى سالیان دراز منمراقبه  را براى خود انتخاب و در طول این مدت از خوردنسیر جدا خوددارى مى کردم و البته بنا به توصیه استادانم ، هر موقعى که بدون توجهآنرا بخورم گرفتار کندى مغز مى شوم که اندیشیدن را مشکل مى کند. از آن وقت به بعدمن احساس کردم رژیمى که این طرز زندگى را حمایت مى کند ممکن است با وظایف عملىافراد هماهنگى نداشته باشد و یا غذاى کافى براى آنهایى که کار بدنى انجام مى دهنددر بر نداشته باشد . به هر تقدیر اگر شما خواهان کسب آگاهى برتر از طریق یوگا و یانظم فکرى بهترى هستید، بایستى به طور تجربى دریابید که حذف سیر به شما کمک مى کندیا خیر و اگر خواهان پیروى از رژیم sattivic هستید، بایستى سیر و کلیه مواد تحریککننده را از رژیم غذائى خود حذف کنید .

منبع: کتاب قدرت شفابخشى سیر

/ 0 نظر / 50 بازدید