سیر فشار خون را کاهش مى دهد

حداقل در هفده مورد آزمایش بالینىبه اثبات رسیده است که سیر فشار خون را کاهش مى دهد . این آزمایش ها در سال 1994توسط پژوهشگران دانشگاه آکسفورد انگلستان انجام شد و نتیجه حاصل حاکى از کاهش نسبىفشار خون بود . با دز 600 تا 900 میلى گرم پودر سیر (معادل 3.1 حبه سیر ) در روزبراى دوازده هفته ، کاهش انقباضى  خون تا 7.7 درجه وکاهش انبساطى  آن تا پنج درجه برآورد شد . فشار خون معمولى از 90/140 درجه کمتر و فشار خون خطرناک 115/180 بیشتر است . اکثریت فشار خون هاى بالابین دو حد فوق الذکر در نوسان هستند . بنابراین مصرف سیر در این حد فقط مقدار جزئىفشار خون را تنظیم مى کند .

http://www.daressalam.persianblog.ir


البته تجویز سیر با دز بیشتر اثرات بیشترى خواهدداشت . در آزمایشى (غیر از تحلیل جامع ) با تجویز 4/2 گرم (کمتر از حبه سیر کوچک( پنج ساعت پس از خوردن آن فشار انبساطى خون به میزان 16 درجه کاهش یافت البتهبیماران تحت بررسى داراى فشار خون بالا بودند . در آزمایش دیگرى به بیماران ده گرمسیر تازه در روز که 12 تا 15 برابر دزى بود که در آزمایش ‍ اکسفورد داده شده بود بهبیمارانى که داراى فشار خون بالا نبودند داده شد که نتیجه بهترى در برداشت . بایدبدانیم که سیر حتى اگر فشار خون از جمله : ورزش ، کم کردن وزن ، رژیم غذائى کم چربى، محدودیت مصرف نمک ، غذاى مکمل با افزودن کلسیم ، منیزیم ، پتاسیم ، روغن هاى ماهى، کاهش استرس ، ترک سیگار و مشروبات الکلى ، کافئین جایگاه والایى را کسب کرده است

منبع: کتاب قدرت شفابخشى سیر

/ 0 نظر / 7 بازدید