چگونه آب بیاشامیم ؟

جالب است که اسلام حتى درمورد چگونگى آشامیدن آب نیز ما را راهنمایى فرموده است و این دستورها را داده است :
1- آب را به صورت مکیدن بیاشامیم چنانکه رسول اکرم فرموده :
اذا شربتم الماء فاشربوه مصا و لاتشربوه عبا؛ فان العب یورث الکباد
وقتى آب مى آشامید. آهسته آهستهبیاشامید زیرا آشامیدن آن با سرعت موجب بیمارکباداست (کباد معناى درد وناراحتى کبد است(
و درباره اینکه آیا آب را یک مرتبه و یا چند مرتبه بایدآشامید از على (ع ) رسیده است :
تفقدت رسول الله (ص ) غیر مرة و هو اذا شرب الماء تنفسثلایا مع کال واحد منهن تسمیة اذا شرب . و حمد اذا قطع
بارهاناظر پیامبر اکرم بودم ، آنحضرت هر گاه آب مى آشامید، سه مرتبه در بین آشامیدن نفسمى کشید و در هر مرتبه که مى خواست شروع به آشامیدن کنند بنام خدا شروع مى کردند وبعد از نفس کشدین الحمدلله مى گفتند.
2- به داخل خوردنیها و ظرفها ندمیم ، اگرغذا گرم است بگذاریم خنک شود و اگر خنک است باز طورى بخوریم و بیاشامیم که نفس مابه آب و غذا نرسد.
کان صل الله علیه و آله . لا یتنفس فىالاناء اذا شرب فاذا اراد ان یتنفس ‍ ابعد الاناء عن فیه حتى یتنفس
رسول اکرم صل الله علیه و آله وقتى کهآب مى آشامیدند در آن آب تنفس ‍ نمى کردند. و هرگاه مى خواستند نفس تازه کنند ظرفرا از نزدیک دهان دور مى کردند و سپس نفس مى کشیدند.
3- بعضى ها وقتى مى خواهندآب بیاشامند دهان خود را داخل آب مى کنند مثلا سر را در جوى مى برند و آب مى خورند؛اسلام این نوع آب خوردن را آب خوردن بهائم خواند و از آن منع کرده است .


نهى ان یشرب الماء کرعا کما یشرب البهائم
پیامبر اکرم (ص ) از این که انسان مثلچهار پایان آب بیاشامد نهى فرموده .
4- آشامیدن آب از ظرف شکسته و از جاىشکستگى و محل دستگیره ظرف ، نهى شده است چنانکه امام باقر علیه السلام فرموده :
ان لا یشرب من عند عروته و لا من کسر ان کان فیه
از کناره دستگیره ظرف و جاى شکستگى آن آبنباید آشامید.
در روایت دیگر چنین وارد شده است
فانه مجلس الشیطان  
زیرا آنجا محل شیطان است .
ممکناست در این مورد منظور از شیطان انواع میکروب باشد. بنابراین باید آب را از ظرفهاىبزرگ مانند کوزه و امثال آن داخل ظرف کوچکى ریخت و آشامید.
5- در بین غذا آبنیاشامیم . امام هشتم مى فرماید:
و من اراد ان لا یوذیه معدته فلا یشرب بین طعامه ماء حتىیفرغ و من فعل ذک رطب بدنه ؛ و ضعف معدته ، و لم یاخذ العروف قوة الطعام
هر کسمایل است معده اش او را آزار و اذیتى نرساند بایستى بین غذایش ‍ آب نیاشامد تا آنکهاز غذا فارغ شود کسى که در بین غذا آب بیاشامد بدنش ‍ مرطوب و معده اش ضعیف مى شودو رگها و نیرو و انرژى غذا را جذب نمى کنند

منبع: کتاب اسلام پزشک بی دارو

/ 0 نظر / 63 بازدید